IMAGINE je digitalni repozitorijum Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. IMAGINE omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na ovom institutu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science.

IMGGE je strateški orijentisan na osnovna istraživanja u oblastima molekularne biologije, molekularne genetike i genomike. Institut prati savremene trendove u nauci, unapređujući naučno-istraživački rad i povećavajući kvalitet rezultata unapređenjem ekspertize za molekularne mehanizme bolesti, preciznu medicinu i zelene tehnologije. Institut je usvojio koncepte i prakse translacionog istraživanja, transfera tehnologije, zaštite intelektualne svojine i pružanja usluga za privatni sektor. Pored naučno-istraživačkog rada, Institut učestvuje u obrazovanju studenata svih nivoa studija i nastoji da stečenim znanjem utiče na društvo i učini ga dostupnim kroz raznovrsne promotivne i edukativne aktivnosti.

Uputstvo za korisnike

Više